Jak funguje fundamentální analýza

Každý, kdo se zajímá o investování, narazí dřív nebo později na pojem fundamentální či technická analýza. Co znamenají oba pojmy, a jak se využívají při investování do akcií? Protože si obě analýzy zasluhují pozornost, zaměříme se na ně jednotlivě. V dnešním článku poznáme fundamentální analýzu.

Fundamentální analýza má určit, jakou má akcie svou vnitřní hodnotu, tedy správnou cenu akcie.

Fundamentální analýza má určit, jakou má akcie svou vnitřní hodnotu, tedy správnou cenu akcie.

Smyslem fundamentální analýzy je předpoklad, že každá akcie má svou vnitřní hodnotu, která vychází z historických dat hospodaření společnosti a aktuální kurz akcie se pohybuje okolo této vnitřní hodnoty. Hlavním úkolem je nalézt odpovídající, správnou cenu akcie.

Fundamentální analýza se snaží nejdříve použít finanční analýzu a zjistit vnitřní hodnotu společnosti a prozkoumat její budoucí vývoj. Získané údaje srovnává s aktuálním kurzem a zjišťuje, zda je akcie podhodnocena (nákup) nebo nadhodnocena (prodej). Na získání informací o vnitřní hodnotě akcie je k dispozici mnoho různých postupů, modelů a výpočtů (dividendový model, diskontní model, ziskové modely – ratio P/E, cash-flow model, apod.).

Mimo klasického zpravodajství při investování do akcií, jsou užitečná i další data o společnostech, protože právě ta patří k důležité součásti rozhodovacího procesu. U fundamentální analýzy lze za základní označit tyto: tržní kapitalizace, účetní hodnota na akcii, cena/účetní hodnota, tržby, cena/tržby, zisk na akcii, zisková marže, rentabilita vlastního jmění, dividendový výnos, rentabilita aktiv, atd. Akciový trh ovlivňují vyjmenované faktory ze tří úrovní:

Globální fundamentální analýza

Tato analýza je zaměřena na vliv celé ekonomiky na vnitřní hodnotu akcie. Věnuje se dopadům makroekonomických dat jako je HDP, inflace, peněžní zásoby, obchodní bilance či tok obchodů, pohyb kapitálu a investic, vývoj kurzu a mnoho dalšího. Předmětem zkoumání globální fundamentální analýzy jsou mimo jiné i dopady politických a ekonomických šoků, které vznikají jako následek finanční, hospodářské a dluhové krize.

Odvětvová fundamentální analýza

Ta se snaží vystihnout vlivy a charakteristiky odvětví, ve kterém působí sledovaná firma. Jejím hlavním úkolem je především kalkulace dopadů těchto charakteristik na vnitřní hodnotu akcie sledované firmy.

Fundamentální analýza na korporátní úrovni

Stěžejní část fundamentální analýzy tkví na korporátní úrovni, protože má schopnost počítat s dopadem všech faktorů, které danou firmu (akcii) ovlivňují a stanovit její správnou vnitřní hodnotu. Slouží pro porovnání s hodnotou na trhu a označení akcie za podhodnocenou, nadhodnocenou či blízko vnitřní hodnoty. K získání všech potřebných údajů slouží různé nástroje, díky kterým lze dojít ke správné vnitřní hodnotě akcie. Součástí fundamentální analýzy na korporátní úrovni je kvalitativní analýza. Odhlíží od čísel, výsledků hospodaření a jejich předpovědí a je zaměřena spíše na subjektivní hodnocení faktorů, které se složitěji měří, ale mohou zásadně ovlivnit hodnotu investice. Sem můžeme zařadit například kvalitu managementu společnosti, znalost procesu tvorby hodnoty ve firmě, konkurenci a strukturu odvětví, hodnotu značky aj.

Základní způsoby fundamentální analýzy k získání informací:

 • Tržní kapitalizace – ta se získá tak, že se vynásobí počet akcií vydaných společností tržní cenou jedné akcie. Výsledné číslo tržní kapitalizace má přiblížit velikost společnosti měřenou na její celkovou hodnotu.

 • Účetní hodnota na akcii – (Vlastní kapitál – Prioritní akcie) / Počet vydaných kmenových akcií. Číslo určuje hodnotu akcie podle účetních výkazů společnosti, která ji vydala. Z této hodnoty pak společnost může vycházet při stanovení tržní hodnoty akcie.

 • Cena/Účetní hodnota – hodnota stoupá s velikostí a kvalitou podniku. Menší a neznámé společnosti s nejasným výhledem mají číslo menší. Pro společnosti zařazené do indexu DJIA je v průměru 3,5, pro společnosti S&P’s 500 2,8 a pro Nasdaq 2,6.

 • Tržby – počítají se tržby společnosti za poslední účetní rok.

 • Cena/Tržby – jedná se o poměr ceny a tržeb na jednu akcii. Tato hodnota by měla být menší než 2. Pouze pokud by na tom byla firma velice dobře a měla mimořádný zisk, je možné, aby číslo bylo podstatně vyšší.

 • Zisk na akcii – jedná se o nejvíce sledovanou hodnotu každé společnosti. Dává akcionářům informace o tom, zda je podnikání prosperující. Z čistého zisku je možné vyplácet dividendy, které jsou většinou vyplácené ročně. U amerických společností i čtvrtletně.

 • P/E – počítá se aktuální kurz akcie/zisk na akcii. Nelze určit správnou hodnotu. Např. P/E 10 znamená, že společnost při své aktuální výkonnosti vydělá tolik, na kolik je nyní trhem oceněna, za 10 let. Pro DJIA je v současnosti hodnota okolo 30, S&P’s 500 cca 32 a pro Nasdaq asi 37.

 • Rentabilita vlastního jmění – jedná se o ROE – čistý zisk/vlastní kapitál. Tento ukazatel slouží k vyjádření schopnosti firmy zhodnocovat vložený kapitál.

 • Zisková marže – Čistý zisk/celkové tržby x 100. V procentech vyjádřený čistý zisk z tržeb společnosti.

 • Rentabilita aktiv – ROA – (čistý zisk + úroky po zdanění)/celková aktiva. Tento ukazatel má vypočítat výsledný efekt dosahovaný z celkového kapitálu.

 • Dividendový výnos – Dividenda na jednu akcii/kurz akcie. Jedná se o roční procentuální výnos z dividend při aktuální ceně. Většina akcionářů má dividendy jako jediný příjem, mimo výnosu z nárůstu hodnoty akcie.

  Fundamentální analýza je vhodná především u činností dlouhodobějšího charakteru.

mm

Autor: Ivo Mahler

Miluji obchodování na trzích a vše kolem toho. Když jsem se poprvé seznámil s CFD deriváty, byl jsem očarován možností obchodovat velké objemy s relativně malým kapitálem. Tak jako v životě je ale nahoře i dole, takže byly doby lepší i horší. Nyní se již považuji za zkušeného obchodníka, který neobchoduje srdcem, ale rozumem. Když neobchoduji, rád píši články sem na Investomanii, vzdělávám se nebo se toulám přírodou.
Štítky , , , , , , , , , , .Záložka pro permanentní odkaz.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *